MATEMÀTIQUES

METODOLOGIA

La base del treball de les matemàtiques a la nostra escola gira al voltant de la resolució de problemes. És a partir d'aquests que treballem els diferents continguts però, sobretot, ajudem a desenvolupar els diferents processos matemàtics (dimensions i competències).

Alguns punts clau de la nostra metodologia els podríem resumir en:
Contextualitzar els aprenentatges en situacions de la vida real (fer que l'alumnat vegi la utilitat real dels diferents aprenentatges).
Comprendre els conceptes com a base per poder-los aplicar en situacions quotidianes o de la vida real.
Desenvolupar els processos matemàtics: resolució de problemes, connexions, raonament, comunicació i representació.

Quan treballem continguts tenim en compte les següents fases: 

Vivenciació:
Activitats que es realitzen amb el propi cos.

Exemple d'activitat de vivenciació: "Introducció a la divisió (repartir en parts iguals i relació amb la multiplicació)"


Manipulació:
Activitats en les que intervé material manipulable (per treballar, repassar i/o comprendre diferents conceptes i continguts matemàtics).Representació gràfica:
Activitats on es mostren conceptes matemàtics a través de diferents representacions en el pla (gràfics, pictogrames, dibuixos...)Representació simbòlica:
Activitats on es mostren conceptes matemàtics amb un llenguatge codificat.

A l'hora de treballar els algoritmes de les operacions, hem decidit suprimir completament els algoritmes tradicionals (gens útils a la vida real) per tal de donar pas al treball i la creació per part dels alumnes de diferents algoritmes i múltiples estratègies que potencien el desenvolupament del càlcul mental, amb uns resultats molt bons. Aquí teniu uns exemples:

CÀLCUL A CICLE INICIAL:

CÀLCUL A CICLE MITJÀ:

CÀLCUL A CICLE SUPERIOR:

AVALUACIÓ

Si a l'hora de treballar posem el focus en el desenvolupament de les competències, a l'hora d'avaluar hem de ser coherents i avaluar també de manera competencial.

Fem proves escrites? Sí. Però les activitats d'aquestes proves són sempre el més competencials possible, amb situacions problemàtiques que ens podem trobar a la vida real.

Tant aquestes proves com la resta d'activitats d'avaluació que fem al llarg del curs les avaluem mitjançant rúbriques. Aquestes rúbriques permeten al mestre avaluar l'alumnat però també permeten als propis alumnes autoavaluar-se (valorar de tu mateix fins a quin grau o nivell has assolit allò que es volia) i coavaluar-se (fer la mateixa valoració però dels teus companys, sobretot en el treball en grup).